01.10.2013.

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
Īpaši aizsargājamā teritorija – dabas parks „Talsu pauguraine” izveidots 1987. gadā, un tas atrodas Talsu novada Lībagu, Laucienes un Laidzes pagastos. Dabas parks ir iekļauts Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā kā „B” tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.
2012. gada oktobrī ir uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde, to izstrādā vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian&LithuanianEnvironment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV – 1010, tālr. 67242411,www.environment.lv). 

Šī gada 25. oktobrī plkst. 15:00 Talsu novada pašvaldības telpās lielajā zālē (I korpuss, Kareivju ielā 7, Talsos) notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti, it sevišķi zemes īpašnieki, kuru nekustamais īpašums atrodas dabas parka teritorijā. Sanāksmes dalībnieki tiks informēti par dabas vērtībām dabas parka teritorijā, plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem un dabas parka funkcionālo zonējumu turpmākajiem 10 gadiem. 
Ar dabas aizsardzības plānu no š.g. 10. oktobra var iepazīties:
  • Talsu novada pašvaldības administratīvā centra 1.korpusā foajē, Kareivju ielā 7, Talsos darba dienās un darba laikā;
  •  Pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv ( sadaļā "Attīstība"/"Paziņojumi) un izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv (sadaļā ‘’Aktualitātes).
Priekšlikumus rakstiski var sūtīt līdz 2013. gada 31. oktobrim uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai telefaksu 67242466, vai e-pastu:elle@environment.lv
Ziņa pārpublicēta no www.talsi.lv

17.09.2013.

Aicina uz dabas parka Talsu pauguraine dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmi
Informējam, ka dabas parka „Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme notiks šī gada 13.septembrī plkst. 13:00 Talsos, Kareivju ielā 7, Talsu administratīvā centra mazajā zālē (I korpuss, 1.stāvs).
Uzraudzības grupas sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātāji iepazīstinās ar sagatavoto plāna darba variantu, kurā iekļauta informācija par bioloģiskajām vērtībām dabas parka teritorijā,  kā arī priekšlikumi teritorijas zonējumam un apsaimniekošanas pasākumiem.
Dabas aizsardzības plāna darba versija
lejupielādējama mājaslapā http://www.environment.lv/
sadaļā „Jaunumi” vai http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/pasakumu_kalendars1/event/1978/

17.09.2013.

Kurzemnieki izstādē "Rīga Food 2013"
Kurzemes tūrisma asociācija pirmo reizi organizē kopīgu stendu reģiona mājražotājiem izstādē „Rīga Food 2013”, kas norisinās starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” no 4. līdz 7.septembrim.
mob.tel.: 29279461 e-pasts: segita@apollo.lvDabas parka teritorija ir iezīmīga ar to, ka tās siluets – reljefa pacēlums ar mežiem, saskatāms no galvenajiem ceļiem jau tuvojoties Talsiem. Tieši paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās.
Mūs atbalsta
atbalsta