PROJEKTI
Statusa paskaidrojums:
- projekts pabeigts   - projekts izpildes procesā   - projekts tiek gatavots.

laiks projekts / apraksts statuss
2013. „Efektīva līdzdalība zaļākam novadam”  ESF 7143.28 LVL
Projekta mērķis- stiprināt NATURA 2000 teritorijās darbojošo nevalstisko organizāciju kapacitāti ar informētības, atpazīstamības un komunikāciju prasmju pilnveidošanu un aktīviem līdzdalības pasākumiem, tā veicinot aktīvu un kvalitatīvu šo nevalstisko organizāciju līdzdalību vides rīcības politikas izstrādē un ieviešanā vietējā līmenī, kā arī nodrošinot efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai teritoriju pārvaldībā.
2012. „Dzīves apstākļu uzlabošana zivīm un tūrisma pakalpojumu dažādošana Talsu paugurainē”
Projekta mērķis- nodrošināt jauna pakalpojuma izveidi-eitrofikācijas procesa palēnināšanai ezeros, lai uzlabotu zivju dzīves apstākļu un veicinātu labvēlīgu vidi ūdens tūrisma attīstībai /makšķerniekiem, laivotājiem/.
EZF (4981.91 LVL, no tā 4483.72 EZF finansējums, 398.55 LVL Talsu novada pašvaldības finansējums);
2011. Daudzveidīga aktīva atpūta ģimenēm Talsu pievārtē.
Projekta mēŗkis - Dažādot aktīvās atpūtas iespējas ģimenēm viegli sasniedzamā vietā Talsu pauguraines dabas parkā.
LEADER
2010.-2011. Pastaigas dabā un aktīva atpūta ģimenēm Talsu pievārtē.
Projekta mērķis- Izveidot viegli sasniedzamu aktīvās atpūtas vietu ģimenēm Talsu pauguraines dabas parkā.
LEADER
07.04.2008.-20.11.2008. Diskusijas skatupunkti par ES no Natura 2000 teritorijām ziemeļkurzemē
Projekta mērķis- veicināt izpratni par ES īpaši aizsargājamām teritorijām
ESIA (Eiropas savienības informācijas aģentūra)
 
23.05.2008.-31.08.2008. Pasakaina pārvērtība pamestai vietai Talsu paugurainē
Projekta mērķis- Ar pašu atbalstu un līdzdarbošanos labiekārtota, sakopta un visiem pieejama vide, kas saliedēs, integrēs jau paša pagasta tuvākās apkārtnes iedzīvotājus, motivēs arī tos, kas mīl uz visu skatīties no malas un kam apkārtnes sliktais stāvoklis liekas vienaldzīgs.
LEADER
23.05.2008.-31.08.2008. Zvirgzdu skaisto pārvērtību turpinājums
Projekta mērķis- Ar pašu atbalstu un līdzdarbošanos pārveidotā vide ar skaistu apstādījumu teritoriju ar atpūtas un spēļu vietām, saliedēs un integrēs visus iedzīvotājus, arī tos ļaudis, ka te dzīvo no padomju armijas laikiem, cels visu pašapziņu un lepnumu par savu ciematiņu.
LEADER
12.09.2007.-30.06.2008. Zvirgzdu sakārtošanas un skaisto pārvērtību projekts
Projekta mērķis- Ar pašu atbalstu un līdzdarbošanos pārveidotā vide par skaistu apstādījumu teritoriju ar atpūtas un spēļu vietām, saliedēs un integrēs visus iedzīvotājus, arī tos ļaudis, ka te dzīvo no PA laikiem, cels visu pašapziņu un lepnumu par savu ciematiņu.
LEADER finansējums
2003.-2006. Zinātniskais projekts „Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to ilgtspējīga attīstība
Finansētājs Latvijas zinātnes padome
01.12.2003.-31.03.2004. Sabiedrības līdzdalība vietējo virszemes ūdeņu izzināšanā
Projekta mērķis-Sagatavot 30 cilvēku lielu vides aktīvistu grupu, kuri ieguvuši zināšanas un izpratni par dabas taku veidošanu virszemes ūdens teritoriju izzināšanai, saglabāšanai ilgtspējīgas funkcionēšanas nodrošināšanai, kā arī apguvuši saskarsmes pamatprincipus vides izglītības darbam ar dažādām cilvēku vecuma grupām, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
BAPP finansējums
2003.gada decembris- 2004.gada janvārī Novadnieka, Ilggadējā sabiedriskā darbinieka un  Latviešu biedrības priekšsēdētāja Andeja Krastkalna 135 gadu atceres pasākums Latviešu biedrības Zelta zālē.
 
01.06.2003.-31.03.2004. Savdabīgāko Talsu pauguraines ezeru izpēte ilgtspējīgas funkcionēšanas nodrošināšanai
Vides aizsardzības fonda finansējums
01.11.2001.-01.10.2002. Pauguraines mantojums
Projekta mērķis-Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūrvides attīstību Talsu pauguraines dabas parkā
Vides aizsardzības fonda līdzekļi
01.12.2001.-01.03.2002. Vai tu zini kurp mēs ejam?
Projekta mērķis- pilnveidot jauniešu, politiķu un uzņēmēju kritiskās domāšanas un komunikatīvo prasmju attīstīšanu, lai dzīvē īstenotu efektīvu un caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu.
Reģionālais vides centrs (Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecībai Latvijā)
15.05.2001.-15.07.2001. Talsu pauguraines dabas parka dienas un sabiedrības izglītošana vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumos
Projekta mērķis- Izglītota sabiedrība vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumos.
Reģionālais vides centrs (Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecībai Latvijā)

Mūs atbalsta
atbalsta