Biedrības struktūra


Biedru sapulce
ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija


Biedru sapulce ievēl  izpildinstitūciju- biedrības valdi.
Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju,
kurš organizē valdes darbu.

Mūs atbalsta
atbalsta